Očima odborníka

Kamil Jeřábek

Generální ředitel společnosti Wienerberger s.r.o.

Jaké legislativní výzvy čekají trh výroby stavebnin na cestě k dekarbonizaci?

Výroba stavebních materiálů, stavebnictví a trh s nemovitostmi se stejně, jako další energeticky náročná odvětví, budou muset v rámci dekarbonizačních cílů Evropské unie v následujících letech transformovat. Je možné, že nové evropské směrnice a nařízení zásadně změní náš pohled na bydlení a způsob, jakým dnes v našich obydlích žijeme. Vnímáme, že změn se na nás chystá celá řada, a proto jsme si je ve Wienerbergeru rozdělili do několika hlavních oblastí, které si můžete níže projít. 

Směrnice o energetické náročnosti budov

Důležitá směrnice, která svým uvedením v platnost, mění pohled na národní bytový fond a udržitelnost nejen bytové výstavby. Energetické štítky budou zaměřené jak na energetickou náročnost budov během fáze jejich užívání (vytápění, provoz budovy, energetické ztráty atd.), tak budou obsahovat informace o vlivu stavby na životní prostředí během celého jejího životního cyklu, a to ve formě výpočtu potenciálu globálního oteplování. Toto bude mít samozřejmě dopady na trh výroby stavebních materiálů, kdy budou u těchto materiálů uváděny jejich uhlíkové stopy. Česká republika bude také nucena podstatně zrychlit v renovacích bytového fondu u budov, které spadají do nízkých energetických kategorií. 

Taxonomie EU

Nový evropský klasifikační systém pro stanovení environmentálních dopadů produktů a identifikaci udržitelných ekonomických aktivit se bude vztahovat také na stavební výrobky. V případě cihel by tak mělo být v produktu obsaženo alespoň 30 % recyklátu (druhotné suroviny) při výstavbě nových budov. To samozřejmě přináší nové výzvy k získávání recyklátu z demoličního odpadu pro výrobu nových stavebnin a ke změně celkového výrobního postupu. V současnosti totiž není na trhu k dispozici dostatek vhodného recyklátu pro výrobu nových materiálů. Navíc zahrnutí recyklátu do výrobní směsi může vést k celkovému zvýšení uhlíkové stopy produktu. Zde bychom považovali za vhodné uhlíkovou stopu přepravy a zpracování recyklátu v nových výrobcích do celkové uhlíkové stopy produktu nezahrnovat. Dané opatření by potom mělo vést k posílení oběhového hospodářství a uvádění cirkulárních produktů na trh.

Národně klimaticko-energetický plán (NKEP) a evropský trh s emisními povolenkami

Výroba stavebních produktů se zatím neobejde bez produkce emisí, proto jsme my výrobci součástí evropského trhu s emisními povolenkami. Dlouhodobou strategií EU je však emisní povolenky dostupné na trhu omezovat, což má vytvářet tlak na průmysl a motivovat jej k dekarbonizaci. V této oblasti aktivně inovujeme a stále hledáme vhodná řešení a technologie, jak těchto ambiciózních cílů dosáhnout. Jak již bylo však zmíněno výše, ze strany státu budou muset přijít velké pobídky určené nejen na renovaci bytového fondu. Stát ve svém NKEP plánuje pro tyto pobídky využívat peníze právě z emisních povolenek. Ty budou z trhu nejen mizet, ale také zdražovat. To bude mít pravděpodobně dopady na veškerý průmysl a není také jasné, jak hodlá stát chybějící peníze z povolenek v dalších letech sanovat a cílů EU dosáhnout. V této oblasti tedy vidíme velkou příležitost se do renovací aktivně zapojit, ale také hrozbu z nedostatečné podpory státu zejména v méně atraktivních českých lokalitách. 

Revize nařízení o stavebních výrobcích 

V novém návrhu nařízení o stavebních výrobcích a podmínkách jejich uvádění na trh (Construction Products Regulation (CPR) budou výrobci povinně deklarovat také environmentální indikátory vlivu stavebních výrobků na životní prostředí. Součástí revize tohoto nařízení je také návrh digitálního pasportu výrobku. Každý výrobek na evropském trhu tak bude označen čárovým kódem na obalu a ten bude na veřejně přístupný pasport výrobku odkazovat. Součástí pasportu budou informace o původu výrobku, jeho recyklovatelnosti, složení, možnostech likvidace a výrobci budou tlačeni k využívání výrobků s co nejmenšími dopady na životní prostředí a s co největším obsahem recyklovaného obsahu. 

To byl krátký výčet části změn a tlaků, které na sektor stavebnictví a výroby stavebních materiálů působí a budou nás provázet dalšími roky naší práce. Přesto věříme, že hledání cest ke smysluplné dekarbonizaci a ochraně zdrojů a ovzduší je pro naši budoucnost na této planetě stěžejní. 

Powered by Froala Editor

Členové

Hlavní partneři

Partneři

Členové

Za mediální podpory


Přihlášení nového člena