Green Business Building

Garant sektoru:

Co je Green Business Builidng?

Většina podnikatelů, investorů, politiků a jednotlivců uznává, že svět čelí klimatické krizi. Výzkum společnosti McKinsey ukazuje, že podle scénáře NGFS (Network for Greening the Financial System) s nulovou čistotou do roku 2050 bude v příštích třech desetiletích zapotřebí asi 275 bilionů dolarů kumulativních výdajů na fyzický majetek. To představuje obrovskou příležitost pro vizionářské lídry zasadit a pěstovat nové zelené podniky, které přebudují svět na udržitelnou budoucnost. Celosvětová dekarbonizace dramaticky promění většinu průmyslových odvětví a vytvoří nové trhy.

Dekarbonizace urychlí růst některých trhů. Trhy s tepelnými čerpadly nebo chytrými elektroměry existovaly už v minulosti, ale dekarbonizace značně posílí poptávku po nich, kterou bude potřeba naplnit. Odhadujeme například, že růst vynaložených investičních nákladů na tepelná čerpadla v Evropě mezi lety 2021-2030 poroste přibližně 16 % ročně.

1

Díky dekarbonizaci vzniknou nové hodnotové řetězce a trhy. Pro splnění cílů Pařížské dohody budou potřebné i technologie, které se teprve rozvíjejí, například vodíkové elektrolyzéry nebo zařízení pro zachytávání oxidu uhličitého z výrobních procesů i přímo z atmosféry. Podle našich odhadů například růst vynaložených investičních nákladů na vodíkové elektrolyzéry v Evropě mezi lety 2021-2030 bude přibližně 76 % ročně.

2

Noví „vítězové“ v již existujících trzích. Část hodnoty, na kterou se firmy budou moci zaměřit, nevznikne vytvořením nových trhů nebo dramatickým růstem trhů existujících, ale přesunutím hodnoty v existujících odvětvích novým „vítězům“. Například poptávka po oceli nebo automobilech se nejspíš měnit nebude, ale jen někteří hráči budou schopni vyrábět kvalitní produkty, které by zároveň splňovaly potřebné regulatorní a zákaznické požadavky. Konkrétně u oceli odhadujeme, že růst vynaložených investičních nákladů na výrobu zelené oceli v Evropě mezi lety 2021-2030 bude představovat přibližně 52 % ročně.

3

Všechny tyto očekávané změny přinášejí příležitost zakládat nové podniky, případně rozvíjet, škálovat či různě měnit oblast podnikání již existujících firem. V českém kontextu máme příležitost se zaměřit na růst tzv. titanové ekonomiky – průmyslových firem, které dodávají unikátní komponenty a zařízení do globálních hodnotových řetězců.

V jakém stavu se aktuálně nachází daný segment v návaznosti na dekarbonizační cíle?

V Česku působí řada firem, které jsou přítomné na evropských trzích v oblasti „zelených“ technologií, případně si na tyto trhy svou cestu hledají. Jde například o vodní či jaderné energetické strojírenství, dálkovou nákladní dopravu, environmentální transformaci hornictví, či produkci komponentů do čipového průmyslu.

Jsme celosvětově na 6. místě v Indexu ekonomické komplexity, který posuzuje míru diverzifikace a komplexity ekonomiky. To potvrzuje, že máme na čem stavět.

Celkové indikátory ale ukazují, že česká ekonomika má velký prostor pro zlepšení v několika oblastech:

  • Potřebujeme se v byznysu naučit více spolupracovat. Pro úspěch „zelených“ byznysů je spolupráce často zapotřebí (například propojením firem se specifickou technologickou dovedností či zákaznickým portfoliem). Podle Světové organizace duševního vlastnictví je Česko na 31. místě v Globálním inovačním indexu GII na 31. místě a konkrétně v oblasti dohod strategických partnerství (JV) jsme dokonce až na 80 místě ze 132 srovnávaných zemí (na dosažení průměru EU by se tato aktivita musela šestkrát navýšit).
  • Potřebujeme více podporovat inovace, abychom je mohli s přidanou hodnotou do světa prodávat. V indexu GII je před námi více než 15 evropských zemí.
  • Potřebujeme lépe mluvit anglicky, abychom mohli fungovat globálně. Podle průzkumů dokáže vést konverzaci v angličtině jen přibližně třetina Čechů (na rozdíl od drtivé většiny Švédů či Holanďanů). Znalost angličtiny je přitom kritická pro fungování na globálních trzích a pro orientaci v nejmodernějším průmyslu.

Jaký je potenciál pro ČR?

McKinsey odhaduje, že pro dosažení cílů Pařížské dohody budou každoročně celosvětově potřebné investice ve výši přibližně 6,5 bilionu USD. Na těchto investicích se mohou podílet také české firmy, které mohou stavět na již existující základně a nabytých zkušenostech a kompetencích.

Potenciál zeleného podnikání je vidět na americké „titanové ekonomice“ – středně velkých průmyslových firmách s ekonomickou návratností na úrovni digitálních gigantů. Firmy „titanové ekonomiky“ se zaměřují na úzce vymezené trhy (například sofistikované hlídače průtoku, zařízení na zpracování netypických odpadů), ve kterých dodávají přímo do dodavatelských řetězců. Vzhledem ke svému know-how (ať už produktovému anebo procesnímu) často nemají silnou konkurenci a jsou schopny vygenerovat nadprůměrný zisk.

Úspěšné „titanové firmy“ mají několik společných znaků:

Propojují prodej komponentů či zařízení s digitálními službami (například propojení s průmyslem 4.0), kterými generují stabilní dlouhodobý příjem.

Znají velmi dobře potřeby svých zákazníků. Nové produkty či služby vytvářejí na základě detailní analýzy potřeb zákazníků, nikoli na základě jednostranného prodeje „lepší technologie“.

Plánovaně a strategicky kupují další relevantní firmy v daném odvětví s cílem nabídnout svým zákazníkům širší portfolio produktů, případně získat nové zákaznické segmenty pro své existující know-how.

Dlouhodobě se podílejí na rozvoji technického talentu, například formou spolupráce s průmyslovými středními a vysokými školami

Legislativní zátěž, případně nedostatek v legislativním zakotvení

  • „Green Business Building“ se potkává s překážkami, které postihují všechna průmyslová ekonomická odvětví. Mezi kritická regulatorní témata, která snižují českou konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání, patří například:

Pomalý proces územního a stavebního řízení, který brzdí potřebnou výstavbu napříč sektory, od energetiky až po nové průmyslové zóny. Po schválení nového stavebního zákona bude záležet na praktické implementaci digitalizace stavebního řízení a fungování nového Dopravního a energetického stavebního úřadu, které mohou proces pro investory zjednodušit a urychlit, ale v případě špatné implementace i zkomplikovat.

Komplikovaný nábor zaměstnanců (i ze zahraničí). Nové zelené podnikání si vyžádá dostatek zaměstnanců. Na jednu stranu tisíce manuálních pracovníků pro výstavbu infrastruktury, výroben a pro instalaci zdrojů obnovitelné energie, na druhou stranu také kvalifikované specialisty na nové technologie. České firmy se v současnosti potýkají se složitým procesem vyřizování pracovních povolení pro své zaměstnance – a v případě špičkových odborníků, kteří jsou pro rozvoj nových byznysů kritičtí, o ně soutěží s jinými zeměmi.

Členové

Hlavní partneři

Partneři

Členové

Za mediální podpory


Přihlášení nového člena