Těžký průmysl
Chemický průmysl

Garant sektoru:

Největší dekarbonizační výzvy v sektoru Těžký průmysl

Dekarbonizace představuje pro český těžký průmysl, včetně hutnictví a chemického průmyslu, značné výzvy. Tři z nejzávažnějších problémů jsou:

 • Vysoké náklady na přechod k čistším technologiím: Dekarbonizace v těžkém průmyslu často zahrnuje značné kapitálové investice do nových, čistších technologií. To může být finančně náročné, zejména pro společnosti, které již mají vysoké provozní náklady, mj. v důsledku cen emisních povolenek. Modernizace výrobních linek, nákup nových strojů a zařízení a implementace čistších technologických procesů vyžadují značné finanční prostředky, jejichž dostupnost může být omezena např. v důsledku přetrvávající potřeby užívání uhlí ve výrobním procesu.
 • Regulační a daňové změny: Různé formy regulace, včetně emisních povolenek a daní na uhlík, mohou zvýšit náklady a zkomplikovat provozní modely těžkého průmyslu. I když existují pobídky a dotace pro podporu udržitelného průmyslu, např. Modernizační fond, tyto jsou často nedostatečné pro pokrytí nákladů spojených s přechodem na udržitelnější operace v případě největších provozů, jako jsou vysoké pece.
 • Globální konkurenceschopnost: Těžký průmysl v České republice čelí silné mezinárodní konkurenci. Přechod na zelenější technologie může znamenat dočasné snížení produkční kapacity nebo zvýšení cen, což by mohlo oslabit konkurenceschopnost českých společností na globálním trhu.

Chemický průmysl

 • Nedostatek stabilní a dostupné obnovitelné elektřiny
 • Absence obnovitelných paliv: RFNBO (Renewable fuels of non-biological origin) a nízkouhlíkového vodíku a dlouhá doba nezbytná pro realizaci projektů
 • Nedokončený proces tvorby a transpozice nezbytné legislativy (RED III, norma EURO 7, Obsah recyklovaného materiálu apod.)

Dopady dekarbonizace těžkého průmyslu a možnost transformace

Pozitivní dopady:

Změna struktury produktového portfolia: kapalná paliva -> vodík, elektřina - nové příležitosti ve vodíku či dobíjecí infrastruktuře

Výrazný nárůst recyklovaného obsahu v plastech- - nové příležitosti ve zpracování odpadu, menší závislost na fosilních surovinách

Větší důraz na energetickou účinnost

Překázky

 • Změna struktury produktového portfolia: kapalná paliva -> vodík, elektřina - nevyužité kapacity stávajících technologií
 • Výrazný nárůst recyklovaného obsahu v plastech - v současné době absence vhodného materiálu, chybějící technologie, nedostatečné třídění odpadu
 • Nedostatek obnovitelné elektřiny vhodné pro kontinuální chemický provoz, případně výrobu RFNBO vodíku

Jaký je potenciál pro ČR?

Vodíková mobilita

výroba a využití vodíku, pro které existuje dostatečné know-how

Crude to chemicals

využití více ropy v petrochemii, méně v palivech

Chemická recyklace

rozvoj nových technologií, vyšší zpracování odpadů pro materiálové využití společně s mechanickou recyklací, lepší třídění odpadu

Legislativní zátěž, případně nedostatek v legislativním zakotvení

 • Nejasnost legislativy a její změny: Frekventované nebo nejasné, či naopak žádné, změny v legislativě způsobují nejistotu a komplikují plánování a implementaci dekarbonizačních opatření, ať už se to týká složitých změn energetického zákona, neukotvení vodíku jako paliva atd. To je zvláště problémové pro odvětví, které vyžadují dlouhodobé investice, jakými jsou hutnictví a chemický průmysl.
 • Nedostatek podpůrných mechanismů: Zatímco některé formy regulace jako EU ETS II nebo EURO 7 se zaměřují na penalizaci vysokých emisí, chybí dostatečné mechanismy pro podporu a financování přechodu k nízkoemisním technologiím v těžkém průmyslu a energetice. Nedostatek těchto podpor může zpomalit tempo dekarbonizace.
 • • Složitost mezinárodních dohod a norem: České společnosti musí často navigovat složitou krajinou mezinárodních dohod a regulací, což může přidat další vrstvu komplexity k již náročnému procesu dekarbonizace. To zahrnuje například emisní kvóty na úrovni EU nebo různé normy týkající se přeshraničního obchodu vč. CBAM.

Klíčové milníky v daném segmentu

 • 2025 – ESG reporting
 • 2030 – platnost hlavních změn RED III, cíl 25 % úspory emisí CO2, recyklovaný obsah ve výrobcích apod.
 • 2050 – uhlíková neutralita

Členové

Hlavní partneři

Partneři

Členové

Za mediální podpory


Přihlášení nového člena